1401-09-06 - بازگشت

پالت پلاستیکی به دلیل کاربردها و مزایای بسیار زیاد آن، مورد استقبال بسیاری از صنایع قرار گرفته است. در این بخش به کاربرد های مختلف در صنایع و کارنجات ها پرداخت شده است.

پادکست؛ کاربرد انواع پالت های پلاستیکی در صنایع مختلف