1402-03-15 - بازگشت

لجستیک هوشمند و آخرین فناوری ها در این زمینه، شیوه عملکرد شرکت ها و مدیریت زنجیره تامین خود را متحول کرده است. شرکت‌ها می‌توانند کارهای دستی مانند چیدن و بسته‌بندی و جابجایی پالت ها را خودکار کنند و خطر آسیب به کارکنان را کاهش دهند. 

پادکست؛ لجستیک هوشمند چیست؟