کد: 121 Code:
ابعاد: 15.5* 100*120 cm Dimensions:
وزن خالص: (%2±) 9 kg Net Weight:
در حالت ثابت: 2000 kg Static Load:
در حالت متحرک: 1000 kg Dynamic Load:

 

Plastic Pallet Code 121Plastic Pallet Code 121