کد: 120 Code:
ابعاد:  14* 100*120 cm Dimensions:
وزن خالص: (%2±) 6.5 kg Net Weight:
در حالت ثابت: 1600 kg Static Load:
در حالت متحرک: 800 kg Dynamic Load:

 

 

Plastic palles code 120Plastic palles code 120