ابعاد داخلی و خارجی وافل

60-50-25 cm 70-50-25 cm

وافل سقفی پلاستیکیوافل سقفی