سبد پلاستیکی
ابعاد داخلی ابعاد خارجی حجم داخلی
55-35-19.5 58-38-21 37500

سبد پلاستیکیسبد های پلاستیکی