ابعاد داخلی ابعاد خارجی حجم داخلی
 CM 55-35-19.5  CM 58-38-21 37500

سبد پلاستیکیسبد های پلاستیکی