انواع جعبه پلی کربنات به همراه ابعاد (cm)

15-25-15 15-25-12
25-25-15 25-25-12
25-30-15 25-30-12
25-45-19 25-45-12

جعبه پلی کربناتجعبه های پلی کربنات